Công tác kiểm toán nội bộ không phải lúc nào cũng do người trong nội bộ của doanh nghiệp giải quyết. Hãy tưởng tượng doanh nghiệp của bạn ở vào một trong những tình huống sau đây:

  • Doanh nghiệp của bạn chưa thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ nhưng tình hình mới đòi hỏi phải thực hiện việc kiểm toán nội bộ như do yêu cầu của Luật kế toán sửa đổi hay yêu cầu của các cổ đông hoặc hội đồng quản trị;
  • Doanh nghiệp của bạn đã có bộ phận kiểm toán nội bộ nhưng quy mô hoạt động tăng trưởng quá nhanh khiến bộ phận này không thể đáp ứng kịp thời nhu cầu kiểm toán;
  • Doanh nghiệp của bạn đã có bộ phận kiểm toán nội bộ và bạn cần huấn luyện, phát triển năng lực của các kiểm toán viên cho kế hoạch mở rộng sắp tới.
  • Doanh nghiệp của bạn muốn được tầm soát rủi ro một cách toàn diện bởi các chuyên gia với ý kiến kiểm toán và tư vấn khách quan cho hoạt động của mình.

DSC_223-cvc75

Học viện chuyên gia cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, và kiểm toán báo cáo (bao gồm báo cáo quản trị và báo cáo tài chính). Chúng tôi tin tưởng dịch vụ này sẽ mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và hiệu quả về mặt chi phí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.