Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán  đã được ban hành theo Thông tư 70/2015/TT-BTC nhằm thay thế chuẩn mực cũ tại Quyết định 87/2005/QĐ-BTC. Theo đó, Chuẩn mực gồm 3 phần như sau:

  • Phần A của Chuẩn mực áp dụng cho doanh nghiệp (DN) dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên.
  • Phần B của Chuẩn mực áp dụng cho DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
  • Phần C của Chuẩn mực áp dụng cho người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong DN.

Thông tư 70/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
(Nguồn Thư viện Pháp luật)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *