Đào tạo Chuyên gia kiểm toán nội bộ (Level 3)

Mục đích:

Đây là khóa huấn luyện chuyên sâu nhất, dành cho những người làm vị trí Trưởng kiểm toán nội bộ hoặc thành viên Ban kiểm soát của đơn vị. Trọng tâm của khóa huấn luyện hướng vào quản trị nguồn lực kiểm toán nội bộ và kỹ năng kiểm soát nguồn lực doanh nghiệp.

Nội dung:

  1. Kỹ năng quản trị nguồn lực kiểm toán nội bộ (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá)
  2. Kỹ năng quản trị công tác kiểm toán nội bộ (lập kế hoạch kiểm toán năm; phối hợp giữa KTNB và kiểm toán độc lập; xây dựng Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ; đánh giá chất lượng công tác KTNB)
  3. Kỹ năng đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp (đánh giá Ban điều hành, Hội đồng quản trị trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông; đánh giá việc đạt được các mục tiêu hoạt động ở cấp độ toàn đơn vị và mục tiêu chiến lược)
  4. Kỹ năng soát xét báo cáo kiểm toán toán nội bộ và lập Báo cáo Ban kiểm soát
  5. Theo dõi sau kiểm toán
  6. Kỹ năng quản trị mối quan hệ (giữa kiểm toán nội bộ với Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành)

Thời lượng: 7 ngày (14 buổi)

DSC_2067

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *