Luật kiểm toán nhà nước 2015

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được KTNN,..được ban hành ngày 24/06/2015.
Ngoài ra còn có các quy định về đảm bảo hoạt động kiểm toán NN; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân,…

Luật Kiểm toán năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
(Nguồn Thư viện Pháp luật)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *