Nghị định 71 về Quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng

Nghị định 71/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nghị định tăng cường tính độc lập và trách nhiệm của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị đối với cổ đông. Nghị định 71 có hiệu lực từ ngày 1/8/2017 và thay thế Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính. Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 71 như sau:

  • Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty.
  • Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
  • Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người.
  • Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *