Luật kế toán 2015

Luật kế toán 2015

Luật kế toán 2015 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Tại điều 39 của Luật các quy định về kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ lần đầu tiên được luật hóa. Chính phủ đã ban hành Dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ nhằm cụ thể hóa điều 39. Xem toàn văn Luật kế toán tại đây: Luật kế toán 2015

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luật kế toán 2015”