Nghị định 05/2019 về kiểm toán nội bộ

Nghị định 05/2019 về kiểm toán nội bộ

Nhằm cụ thể hóa điều 39 của Luật kế toán 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định về kiểm toán nội bộ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm:
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
c) Các đơn vị sự nghiệp công lập;
d) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
đ) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.

Như vậy quy định về kiểm toán nội bộ được mở rộng ra nhiều đối tượng chứ không chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp nhà nước như Quyết định 832 trước đây.

Xem toàn văn Nghị định tại đây: Nghị định 05 về kiểm toán nội bộ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghị định 05/2019 về kiểm toán nội bộ”