Sử dụng tư liệu của Kiểm toán nội bộ

Trong Hệ thống các Chuẩn mực kiểm toán (độc lập) của Việt Nam, có riêng một Chuẩn mực quy định về việc sử dụng tư liệu của Kiểm toán nội bộ trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính, đó là Chuẩn mực số610. Mục đích của Chuẩn mực này là qui định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản cho kiểm toán viên độc lập và công ty kiểm toán trong việc sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ khi kiểm toán báo cáo tài chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *